Privacy Statement

Om Tennisvereniging Klimmen diensten aan leden beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat onze tennisvereniging in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. TV Klimmen respecteert de privacy van zijn leden en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

 • Welke gegevens worden door TV Klimmen verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Jouw rechten
 • Contactgegevens TV Klimmen
 • Wijzigingen in dit privacy statement

Welke gegevens worden door TV Klimmen verwerkt?
Wij verwerken gegevens indien men:

 • Lid wordt van TV Klimmen. Het gaat dan om de volgende gegevens: voorletters, naam (voor- en achternaam), geslacht, adres, telefoonnummers, geboortedatum, e-mailadres en eventueel KNLTB-lidmaatschapsnummer en/of pasfoto die door jou worden verstrekt;
 • Zich aanmeldt voor een recreatieve activiteit TV Klimmen. Het gaat dan om de volgende gegegevens: naam (voor- en achternaam), telefoonnummer, e-mailadres en eventueel geboortedatum;
 • Zich aanmeldt voor een jeugdactiviteit van TV Klimmen. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), telefoonnummer, e-mailadres en eventueel geboortedatum;
 • Zich aanmeldt voor een prestatieve activiteit van TV Klimmen (toernooi). Het gaat dan om de volgende gegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum. speelsterkte en eventueel KNLTB-lidmaatschapsnummer;
 • Zich aanmeldt voor de tennislessen door aan TV Klimmen verbonden trainers. Het gaat dan om de volgende gegevens: voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummers, geboortedatum en e-mailadres;
 • Zich aanmeldt als sponsor van TV Klimmen. Het gaat dan om de volgende gegevens: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, telefoonnummers en e-mailadres.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen van leden van TV Klimmen en niet-leden en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden TV Klimmen;
 • Het organiseren van recreatieve en prestatieve activiteiten;
 • Het organiseren van jeugdactiviteiten;
 • Het deelnemen van teams van TV Klimmen aan de KNLTB-competitie;
 • Het organiseren van tennislessen door aan TV Klimmen verbonden trainers;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Het tonen van persoonsinformatie op de website van TV Klimmen (dat geldt eventueel alleen voor het telefoonnummer, niet voor het e-mailadres);
 • Het versturen van tennisnieuws en service-gerichte informatie om leden van TV Klimmen en niet-leden te kunnen informeren, te interesseren en te betrekken en de tennissport te promoten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal TV Klimmen die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door TV Klimmen opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan de overkoepelende bond (KNLTB) m.b.t. aanmelden van leden bij deze bond, aan derden die voor onze verenigingen en leden een ICT oplossing aanbieden, zoals voor ledenadministratie (KNLTB.CLUB) of de aan TV Klimmen verbonden trainers.
Privacy statement KNLTB
Privacy statement KNLTB.CLUB

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. TV Klimmen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. TV Klimmen treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Jouw rechten
Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kun je je vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over het privacy statement van TV Klimmen
Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy statement van TV Klimmen, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.