T.C. Hulsberg     T.C. De Waterkoel     T.V. Klimmen

Overeenkomst tussen TC Hulsberg (hierna te noemen ‘TCH’), TC de Waterkoel (hierna te noemen ‘TCW’) en TV Klimmen (hierna te noemen ‘TVK’).

a.) De tennisverenigingen TCH, TCW en TVK versterken hun samenwerking.

Tegen een meertarief van € 25,-, per seizoen, worden alle leden van TCH, TCW en TVK in de gelegenheid gesteld om op alle drie de tennisparken te kunnen tennissen (hierna te noemen ‘de regeling’) onder de volgende voorwaarden:

b.) De regeling geldt alleen voor de leden die een bijbetaling van € 25,- extra, per persoon, bovenop het contributietarief verrichten. Opgave voor de regeling geschiedt volgens de spelregels van de 3 verenigingen. D.w.z. dat een TCH lid dat aanvullend wil spelen in Schimmert en Klimmen, zich opgeeft via de website van TCH, een TCW lid dat aanvullend wil spelen bij TCH en TVK zich opgeeft via de website van TCW, dat een TVK lid dat aanvullend wil spelen in Hulsberg en Schimmert, zich opgeeft via de website van TVK (klik hier). De personen ontvangen een extra pas.

b.1) De regeling geldt de gehele dag, maandag t/m zondag gedurende het speelseizoen en op dagen dat het park daadwerkelijk geopend is.

Op bovengenoemde tijdstippen mag alleen getennist worden, wanneer er op een of meerdere banen overdag geen sprake is van:

b.1.1.) Competitie activiteiten (dit zijn in het algemeen de dinsdagochtend/-middag, de woensdagmiddag, de zaterdagochtend/-middag en de zondagochtend/-middag); deze activiteiten verschillen per vereniging.

b.1.2.) Lesuren.

b.1.3.) Clubtoernooien en andere evenementen.

b.2.) Het eigen ‘baanreglement’ van TCH / TCW/TVK voor het betreden van de banen dient ook gevolgd te worden door die leden met een aanvullend € 25 lidmaatschap.

c.) In artikel b.1.1 t/m b.1.3 genoemde clubactiviteiten, hebben te allen tijde voorrang op de regeling, zoals in artikel b.1 omschreven.

d.) Ieder lid dient te allen tijde de KNLTB pas bij zich te hebben en de pas voor het aanvullend lidmaatschap, bij het betreden van een van de tennisparken van TCH,TCW en TVK en deze kunnen laten zien, indien gevraagd. De tennisparken hebben en houden het recht, wanneer het lid weigert de KNLTB pas te laten zien, desbetreffend lid van de baan te kunnen verwijderen.

e.) Het deelnemen aan de competitie en de clubkampioenschappen op de parken waarvoor niet het basislidmaatschap geldt, is hiervan uitgezonderd.

f.) Alle betrokkenen worden verzocht eventuele onvolkomenheden in de regeling in goed onderling overleg op te lossen en ter verbetering van de regeling eventuele opmerkingen / suggesties door te geven naar de verantwoordelijke voor de ledenadministratie.

De regeling is op de rit gezet met unanieme instemming van de verenigingsbesturen.

Datum: februari 2015

Bestuur TCH                              Bestuur TCW                              Bestuur TVK

 

Ledenadministratie

  Bob Merx
  ledenadministratie@tvklimmen.nl
  (043) 850 28 28
   (06) 168 167 93

Bankrekening

   IBAN NL70RABO0125909063
   BIC    RABONL2U